Prepoznavajući značaj poslovanja prema međunarodno priznatim ISO standardima u pružanju usluga, MITECO je izvršio sertifikaciju:

  • sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 sa ciljem povećanja efikasnosti i efektivnosti svojih procesa, postizanja verodostojnosti u ispunjavanju zakonskih, ugovornih I drugih preuzetih obaveza, kao i identifikacije potreba i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana i njihovog zadovoljenja kroz efektivnu i efikasnu primenu sistema i podizanje kvaliteta usluga;
  • sistema zaštite životne sredine u skladu sa standardom ISO 14001: 2015 sa ciljem prevencije zagađenja životne sredine kroz upravljanje uslugama i procesima preduzeća koji posredno ili neposredno utiču na životnu sredinu, postizanja efektivnosti u oblasti zaštite životne sredine i spremnosti kompanije da odgovori na određene rizike i potencijalne vanredne situacije;
  • sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa standardom OHSAS 18001:2007 sa ciljem da se u što većem obimu nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisan rizik i da se kroz prevenciju incidenata, prevenciju i smanjivanje povreda na radu i poboljšanje radnih uslova obezbedi neometano poslovanje kompanije uz kontinuirano podizanje etičkog i socijalnog nivoa organizacije.

 ISO 9001 2015    ISO 14001 2015    sr 45001 resize

 

pdf download Potvrda o položenom ispitu za prevoz opasnih materija

pdf download Politika sistema menadžmenta

pdf download Potvrda o stručnoj osposobljenosti na poslovima u transportu opasnog tereta

pdf downloadSertifikat za lice za prevoz tereta u drumskkom saobracaju

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija