PCB otpad nalazi se u Vašem vlasništvu? Na sebe preuzimate veliki rizik, jer ovaj otpad predstavlja pretnju po zdravlje ljudi i životnu sredinu i za sobom povlači zakonske posledice.

Nema utvrđenog obrasca vertikalne i horizontalne penetracije PCB-a kroz porozne materijale. Curenje PCB ulja dovodi do dubokog prodiranja i zagađenja u poroznim materijalima kao što su zemlja ili beton. Kontaminacija zemljišta ili površina PCB uljem može se proširiti i ugroziti zdravlje ljudi i čitave ekosisteme kroz više generacija. Zašto biste PCB otpad zadržavali kod sebe rizikujući da kontaminacija izazove ekološke posledice i finansijske troškove uklanjanja PCB-a ?

Vaša je odgovornost da sprečite nestručno i nekontrolisano spaljivanje, kao i ispuštanje otpadnih ulja na zemljište, u površinske i podzemne vode i  kanalizaciju. Mi postupamo po principu integralnog uklanjanja PCB-a iz okruženja, a PCB otpad konačno zbrinjavamo insineracijom (spaljivanjem) u akreditovanim postrojenjima.

Primenjujemo propisane postupke za upravljanje PCB-em na bezbedan način, neškodljiv za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Izrađujemo dokumentaciju o kretanju otpada i obezbeđujemo odgovarajuću ambalažu, opremu za pakovanje i transportna sredstva za PCB otpad.

Iskoristite naše iskustvo i stučnost i zbrinite svoj PCB otpad na siguran način uz dosledno poštovanje zakona.

Isplativa insineracija PCB otpada

Predupredite svaki rizik i nepotrebni trošak i postupite zakonski i ekološki odgovorno. Mi pružamo isplativu uslugu inisneracije PCB otpada.

Naša usluga obuhvata:

  • isplativu cenu insineracije PCB otpada,
  • 100% realizaciju preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost,
  • poštovanje zakona u svim preduzetim koracima,
  • odgovorno upravljanje otpadom u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u upravljanju PCB-em duže od decenije.

Naša tehnologija usklađena je sa BAT (eng.Best Available Technology) i BEP (eng.Best Environmental Practice) preporukama.

Mi efikasno vršimo insineraciju PCB otpada.

Kako postupamo sa PCB otpadom

Obezbeđujemo isplativu cenu insineracije PCB otpada sa svim potrebnim saglasnostima za aktivnosti, dozvole za transport, kao i tretman.  

Mi imamo iskustvo u uspešnom upravljanju PCB otpadom duže od decenije i ostvarujemo ekološki i ekonomski održiva rešenja. Posedujemo stručni kapacitet koji omogućava pravilno uklanjanje PCB-a iz okruženja. Metodologija koju primenjujemo zasniva se na zahtevima zakonske regulative EU i Srbije, najbolje raspoloživim tehnikama (BAT), najbolje ekološke prakse.

Naša oprema je atestirana, a zaposleni su osposobljeni za rukovanje opasnim materijama i upravljanje vozilima koja prevoze opasne materije. Sve radove izvodimo u skladu sa zakonskom regulativom, uz primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu i propisanih postupaka za upravljanje PCB-em na bezbedan način, neškodljiv za zdravlje ljudi i životnu sredinu.

PCB otpad konačno zbrinjavamo u specijalizovanim ovlašćenim postrojenjima uz korišćenje kalorijske moći otpada za proizvodnju toplotne ili električne energije kontrolisanim sagorevanjem (insineracija ili ko-insineracija).

U Vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu sa lakoćom ćete integrisati naše procedure i uputstva.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Vaše  je da nas kontaktirate i prepustite nama organizaciju ove aktivnosti.
Izvršićemo preuzimanje Vašeg PCB otpada i konačno ga zbrinuti. Daćemo Vam isplativ predlog koji ispunjava ekološke standarde i zakonske propise. 
Za Vas ćemo dokumentovati kretanje svake komponente otpada u potpunosti poštujući zakon.
Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku.
Odgovorno lice za insineraciju otpada je Nevena Čolić Mohora.

Opasnost nestručnog upravljanja PCB otpadom

PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti. Izazivaju probleme sa imunitetom, oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema (indirektnim unosom preko hrane), odnosno poseduju biohazardne karakteristike.

Loženjem i nestručnim sagorevanjem PCB ulja emituje se opasna količina otrovnih gasova u vazduh, koji preko kože i disajnih organa dospevaju u organizam. Stručnim i kontrolisanim sagorevanjem postiže se energetsko iskorišćenje ulja iz transformatora.

Kontaminacija s određenog terena može dobiti razmere daleko veće od same kontaminirane površine, što se odnosi na ljudsko zdravlje, podzemne i površinske vode, kao i na čitave ekosisteme.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija