U svom proizvodnom pogonu imate trafo stanice sa elektro-energetskom opremom starom preko 40 godina? Preuzeli ste preduzeće koje nije vodilo računa o otpadu ili je došlo do udesa na Vašoj lokaciji? Svakako je potrebno da svoje poslovanje usaglasite sa zakonom.

Zakon za zaštitu životne sredine obavezuje Vas da sanirate degradiranu životnu sredinu na Vašem lokalitetu, a za prekršaj predviđa visoke novčane kazne. Zašto rizikujete da  opasne materije sa Vaše lokacije utiču na zdravlje Vaših radnika, ili prodru u podzemne vode, prošire se u životnu sredinu i dospeju u lanac ishrane?

Postupite ekološki i ekonomski odgovorno uz našu pomoć. Izvršićemo analizu stanja terena, evidentirati vrste i obim zagađenja i izraditi projekat remedijacije Vašeg lokaliteta.

Vršimo rušenje kontaminiranih građevinskih konstrukcija, iskop i uklanjanje kontaminiranog zemljišta. Uz transport i zbrinjavanje opasnog otpada kompletiramo sanaciju kontaminiranih lokacija.

Iskoristite naše iskustvo u remedijaciji lokacija kontaminiranih PCB-em i rešite svoj problem.

Remedijacija kontaminiranih lokacija uz kontrolu troškova

Ono što je za Vas problem za nas može biti još jedan uspešno rešen zadatak. Mi uklanjamo kontaminirane objekte, vršimo remedijaciju lokaliteta i zbrinjavamo otpad.

Naša usluga obuhvata:

  • povoljne cene ispitivanja lokaliteta i remedijacije kontaminiranih lokacija,
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost u transportu i reciklaži,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • značajno iskustvo u remedijaciji kontaminiranih lokacija.

Mi vraćamo zagađene lokalitete u prvobitno stanje.

Kako postupamo na kontaminiranim lokacijama

Obezbedili smo isplativu cenu remedijacije kontaminiranih lokacija uz sve potrebne dozvole za transport, uključujući i vangabarit, kao i tretman.

Osim što problem rešavamo po principu „ključ u ruke“, po potrebi pružamo i inžinjering i konsultantske usluge našeg stručnog tima. Bilo da je reč o saniranju istorijskih zagađenja, nagomilanom otpadu, čišćenju i revitalizaciji industrijskih postrojenja ili saniranju posledica ekološkog akcidenta, mi imamo rešenje.

Curenje PCB ulja iz elektro-energetskih uređaja dovodi do dubokog prodiranja i zagađenja u poroznim materijalima kao što su zemlja ili beton. Nema utvrđenog obrasca vertikalne i horizontalne penetracije PCB-a kroz porozne materijale, pa su ispitivanja kroz mrežu uzorkovanja neophodna radi utvrđivanja koraka za sanaciju zagađenja.

U skladu s principom projektnog upravljanja pri remedijaciji primenjujemo međunarodno priznate tehnike sanacije i remedijacije uz striktno poštovanje zakona. Aktivnosti iskopa i rušenja kontaminiranih površina usklađujemo sa ograničenjima konstrukcije i namene objekata, uz stalno međufazno praćenje nivoa kontaminacije pomoću PCB analizatora atestiranom metodom EPA 8082. Završna faza sanacije i vraćanja lokacije u prethodno stanje obuhvata restauraciju iskopa prirodnim i sintetičkim izolacionim materijalima.

Naše procedure i uputstva ćete jednostavno integrisati u vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Vaše  je da nas kontaktirate i prepustite nama organizaciju ove aktivnosti.
Mi ćemo u saradnji sa ovlašćenim i atestiranim laboratorijama izvršiti merenja i analize i u skladu sa dobijenim rezultatima predložiti optimalno rešenje za vašu lokaciju.
Očekujte da za Vas dokumentujemo kretanje svake pojedinačne komponente otpada nastalog u procesu sanacije u skladu sa zakonom.
Sa nama ste sigurni da ste svaki gram vašeg otpada odložili u skladu sa propisima i standardima.
Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku. 
Odgovorno lice za remedijaciju kontaminiranih lokacija je Nevena Čolić Mohora.

Opasnost od širenja kontaminacije

Remedijaciji kontaminiranih lokacija pribegava se kako bi se predupredilo širenje zagađenja u životnu sredinu i opasnost po zdravlje ljudi. Cilj je sprečiti da kontaminacija dospe u vazduh, podzemne vode, lanac ishrane. 

Sam proces remedijacije odvija se u više faza do povratka lokacije u prvobitno stanje. Analiza i merenja, stanja na lokaciji, karakterizacija zagađenja, izrada studije izvodljivosti, odabir tehnologije remedijacije projekta, odabir metoda, procena rizika neki su od tih postupaka.

Nagomilavanje otpada na lokacijama, kao i industrijski udesi često ugrožavaju životnu sredinu i zdravlje ljudi.
https://www.youtube.com/watch?v=oYD9L-aQcfw
https://www.youtube.com/watch?v=11zpfQZUeXY

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija