Vi ste vlasnik ili budući investitor kontaminirane lokacije ili industrijskog postrojenja? Ovaj problem može Vam izazvati velike dodatne troškove,  a pred zakonom odgovarate  za eventualnu opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi koji mogu biti ugroženi negativnim uticajima sa Vaše lokacije.

Predupredite svaki nepotrebni trošak za remedijaciju i postupite zakonski i ekološki odgovorno. Izvršićemo  analizu lokacije, napraviti projekat i konačno zbrinuti Vaš opasni otpad.

Kontaminirana lokacija potencijalno može ostaviti  trajne socio-ekonomske i ekološke posledice. Ukoliko imate beton kontaminiran PCB-jem ili drugim opasnim supstancama (otpadne boje, hemikalije, ulja, PCB čvrst i tečan otpad i dr) Vaša je zakonska obaveza da lokaciju sanirate što je moguće pre. Prepustite nama rešavanje ovog problema.

Mi pouzdano i profesionalno zbrinjavamo istorijski otpad bez obzira na vreme i proces nastanka.

Isplativa sanacija kontaminiranih lokacija

Mi vršimo analizu, pravimo projekat i konačno zbrinjavamo sve vrste otpada. Spremni smo da odgovorimo na Vaše potrebe.

Naša usluga obuhvata:

  • povoljna cena procene obima sanacije i utvrđivanja mera sanacije 
  • izrada koncepta rešenja za sanaciju,
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u sanaciji kontaminiranih lokacija.

Izradićemo Vam projekat, izvršiti merenja, utvrditi nivo kontaminacije lokacije i ponuditi Vam rešenje za Vaše ekološke probleme.

Kako pristupamo sanaciji  kontaminiranih lokacija

Obezbedili smo isplativu cenu sanacije kontaminiranih lokacija uz sve potrebne saglasnosti za aktivnosti, dozvole za transport, uključujući i vangabarit, kao i tretman.  

Osim što problem rešavamo po principu „ključ u ruke“, po potrebi pružamo i inžinjering i konsultantske usluge našeg stručnog tima. Bilo da je reč o saniranju istorijskih zagađenja, nagomilanom otpadu, čišćenju i revitalizaciji industrijskih postrojenja ili saniranju posledica ekološkog akcidenta, mi imamo rešenje.

Pri sanaciji kontaminirane lokacije postižemo visok kvalitet realizacije zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu. Naše visokokvalifikovano osoblje najpre izrađuje  projektno rešenje. Po proceni  zagađenosti zemljišta i podzemnih voda na lokalitetu i utvrđivanju mera sanacije, pristupamo bezbednom uklanjanju istorijskog otpada. Primenjujemo  međunarodno priznate tehnike sanacije istorijskog zagađenja uz kost-benefit analizu i ostvarujemo ekološki i ekonomski održiva rešenja.

Lokalitet vraćamo u prvobitno stanje tako što uklanjamo kontaminirani građevinski material i zemljište, ugrađujemo izolacione barijere, a opasan otpad pakujemo, transportujemo i konačno zbrinjavamo u specijalizovanim ovlašćenim postrojenjima za tretman opasnog otpada.

Naše procedure i uputstva ćete jednostavno integrisati u vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Vaše  je da nas kontaktirate i prepustite nama organizaciju ove aktivnosti.
Mi ćemo u saradnji sa ovlašćenim i atestiranim laboratorijama izvršiti merenja i analize i u skladu sa dobijenim rezultatima predložiti optimalno rešenje za vašu lokaciju.
Sa nama ste sigurni da ste svaki preduzeti korak izvršili u skladu sa propisima i standardima.
Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku.
Odgovorno lice za sanaciju kontaminiranih lokacija je Nevena Čolić Mohora.

Kontaminirano zemljište kao opasnost

Kontaminirana industrijska postrojenja i lokacije predstavljaju pretnju po životnu sredinu i zdravlje ljudi, a zemljište može izgubiti sposobnost da izvršava neke od svojih osnovnih funkcija. Ovaj problem iziskuje vrlo zahtevne postupke sanacije, kako tehnički, tako i ekonomski. Agencija za zaštitu životne sredine poseduje podatke o potencijalno zagađenim lokacijama, a Republika Srbija je u okviru Nacionalnog programa za zaštitu životne sredine  postavila ciljeve koji se odnose na sanaciju i kontaminaciju lokaliteta.

Problem kotaminacije na nekom lokalitetu dobija mnogo veće razmere ukoliko se kontaminacija proširi u životnu sredinu.  Nažalost, signal da je do toga došlo neretko predstavljaju zdravstveni problemi ljudi ili uginuća živih vrsta, kao u sledećem primeru:
http://www.ribolov.co.rs/pomor-ribe-u-uzicu-izazvao-titan-dioksid/

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija