Farmaceutski otpad koji je nastao u industrijskoj proizvodnji, zdravstvenim ustanovama, apoteci ili veledrogeriji nalazi se u Vašoj odgovornosti? Zakon nalaže da posedujete plan za postupanje s ovom vrstom otpada. Vaša odgovornost je privremeno skladištenje farmaceutskog otpada u odgovarajućoj ambalaži i namenskim prostorijama do predaje organizaciji akreditovanoj za transport i tretman farmaceutskog otpada.

Zašto ne postupite prema zakonu, otklonite rizik koji farmaceutski otpad nosi i istovremeno uštedite magacinski prostor? Mi uspešno upravljamo opasnim otpadom i pružamo uslugu trajnog zbrinjavanja farmaceutskog i medicinskog otpada postupkom insineracije u akreditovanim postrojenjima.

Nestručno postupanje s farmaceutskim i medicinskim otpadom opasno je po zdravlje ljudi. Vaša je obaveza da sprečite neadekvatno sagorevanje farmaceutskog otpada i njegovo nepropisno odlaganje, koje može zagaditi životnu sredinu.

Lekovi sa isteklim rokom, neupotrebljivi lekovi, odbačene šarže, kontaminirana ambalaža, kontaminirani filteri, citostatici sa isteklim rokom, ambalaža od citostatika, filteri i odeća koja je kontaminirana citostaticima, medicinska sredstva sa isteklim rokom koja ne mogu da se deponuju na deponijama komunalnog otpada, a nemaju uslova za reciklažu ili tretman u Republici Srbiji, sredstva za negu tela, dijetetski suplementi koji su neupotrebljivi, ili im je istekao rok upotrebe, hemikalije i sirovine kojima je istekao rok upotrebe, ili su neupotrebljive zbog neodgovarajućeg kvaliteta, laboratorijske hemikalije sa isteklim rokom ili lošeg kvaliteta i otpadni HPLC i ostali otpadni rastvarači naša su briga.

Očekujte da Vam pružimo profesionalnu pomoć u definisanju tokova opasnog otpada uz smanjenje troškova i potrebe za magacinskim prostorom, putem pravilnog pakovanja i obeležavanja opasnog otpada. Pružamo i uslugu pakovanja otpada u skladu sa ADR pravilima o opasnom transportu, i vršimo bezbedan transport i trajno zbrinjavanje Vašeg opasnog otpada uz dostavljanje sertifikata i prateće dokumentacije o trajnom zbrinjavanju otpada.

S nama ste sigurni da je insineracija (kontrolisano sagorevanje) Vašeg farmaceutskog otpada izvršena u skladu s najvišim profesionalnim standardima i zakonskom regulativom.

Isplativost insineracije farmaceutskog otpada

Svoj farmaceutski otpad nama možete prepustiti sa sigurnošću. Trajno zbrinjavamo farmaceutski otpad insineracijom u akreditovanim postrojenjima u inostranstvu.

Naša usluga obuhvata:

  • pristupačnu uslugu insineracije farmaceutskog otpada,
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost u pakovanju, transportu i tretmanu,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u insineraciji farmaceutskog otpada.

Prenesite nam odgovornost za  odlaganje opasnog otpada u Vašem vlasništvu.

Kako postupamo sa farmaceutskim otpadom

Obezbedili smo isplativu cenu pakovanja, transporta i insineracije farmaceutskog otpada, uz sve potrebne dozvole za transport, kao i tretman. 
Pružamo servis farmaceutskog otpada primenjujući sveobuhvatni pristup u upravljanju otpadom.
Upravljanje farmaceutskim otpadom obuhvata propisane postupke i procedure, koje i mi primenjujemo: definisanje projekta upravljanja farmaceutskim otpadom, segregaciju, obeležavanje i označavanje medicinskog otpada, pakovanje i skladištenje, transport i neutralizaciju farmaceutskog otpada insineracijom.  Naš tim stručnjaka ostvaruje najviše standarde u pružanju ove usluge.
Naše procedure i uputstva ćete jednostavno integrisati u vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Potrebno je da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naše usluge. Ukoliko ne posedujete ovaj izveštaj, možete nama prepustiti njegovo pribavljanje. Vaše  je da nas kontaktirate.

1. Izveštaj o ispitivanju otpada

Kao proizvođač otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanja otpadom,  u obavezi ste da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada. Ovim izveštajem utvrđene su karakteristike otpada i eventualno prisustvo opasnih materija.

Ukoliko nemate izveštaj o ispitivanju otpada, a svoje vreme želite da usmerite na vašu osnovnu poslovnu delatnost, prepustite nama organizaciju ove aktivnosti. Mi ćemo u saradnji sa ovlašćenim i atestiranim laboratorijama izvršiti karakterizaciju otpada i u skladu sa dobijenim rezultatima predložiti optimalno rešenje za bezbedno zbrinjavanje vašeg otpada.

2. Kontaktirajte nas

Obratite nam se sa izveštajem o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naših usluga.
Očekujte da za Vas dokumentujemo kretanje svake pojedinačne komponente otpada u skladu sa zakonom.
Sa nama ste sigurni da ste svaki gram vašeg otpada odložili u skladu sa propisima i standardima.
Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku.
Odgovorno lice za reciklažu električnih mašina Daniel Malešević.

Opasnost nepropisnog skladištenja farmaceutskog otpada

Samom upotrebom sredstava iz farmaceutske industrije opasne materije dopsevaju u vodotokove i zemljišta, pa je zabeleženo prisustvo antibiotika i citostatika u vodotokovima, čak i u pijaćoj vodi. Poznata je i praksa da su se lekovi u domaćinstvima spaljivali u kotlovima, bacali u kanalizaciju i na deponije, što dovodi do zagađenja većih razmera.

Procenjuje se da su u Srbiji lagerovane velike količine ovog otpada koji je neophodno neutralisati, uprkos izraženoj potrebi za korišćenjem usluga iz oblasti upravljanja farmaceutskim otpadom. Sama kompanija Miteco godišnje zbrinjava 150t farmaceutskog otpada. Upravljanje farmaceutskim otpadom danas reguliše više nacionalnih i međunarodnih propisa u cilju zaštite životne sredine , zdravlja i zaštite na radu.

Insineracija otpada predstavlja efikasan metod neutralizacije farmaceutskog i medicinskog otpada. Kontrolisano sagorevanje obavlja se u postrojenjima predviđenim za tu namenu tako  da emisija zagađujućih materija u vazduh, vodu i zemljište ostaje u graničnim vrednostima koje su regulisane posebnim propisima. Postrojenje za spajivanje otpada još ne postoji u našoj zemlji, pa se ovaj otpad izvozi u inostranstvo.

S pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom možete se upoznati na sledećem linku:
http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_upravljanju_medicinskim_otpadom.html

Kako praktično izgleda postupak insineracije pokazuje sledeći video:
https://www.youtube.com/watch?v=NsEvH6PNXt4

O tome kako medikamenti koje koristimo dospevaju u vodu i zemljište slikovito govori ovaj video:
https://www.youtube.com/watch?v=OYbRlJLBzn4 

image

Rukovodilac komercijalnog sektora
M: +381 64 6409442
E: nebojsa.tomasevic@miteco.rs

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija