MITECO I BEOGRADSKA POLITEHNIKA POTPISALE SPORAZUM O SARADNJI

U cilju unapređenja obrazovanja i podizanja svesti društva o temama u vezi sa upravljanjem otpadom i zaštitom životne sredine, kompanija MITECO i Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika, potpisale su Sporazum o umrežavanju u projektu „Saradnja privatnog i javnog sektora radi reformi nastavnog programa u oblasti upravljanja otpadom“.  

 

Projekat ima dva glavna cilja: da poboljša obrazovanje koje se tiče upravljanja otpadom, da promoviše i ojača postojeće visoko obrazovanje u Srbiji, kao i da razvije svest društva o značaju celog procesa upravljanja otpadom i mogućnostima društvenog razvoja i smanjenja siromaštva.

Kako bi ovi ciljevi bili ostvareni, dugoročna institucionalna i organizaciona saradnja između potpisnika podrazumeva nekoliko značajnih aktivnosti. Pre svega, oni će sarađivati u prikupljanju, sistematizovanju i proučavanju relevantne naučne građe i praktičnih iskustava iz oblasti upravljanja otpadom. Jedna od aktivnosti biće i podsticaj za usvajanje novog metodološkog pristupa u realizaciji nastavnog programa iz oblasti upravljanja otpadom, kao i razvijanje nove IKT platforme za interaktivno stručno usavršavanje i učenje. Kada je u pitanju podizanje svesti društva o ovim temama, najšira javnost će biti upoznata sa indikatorima upravljanja otpadom i najznačajnijim odlukama na nacionalnom nivou koje se direktno i indirektno odnose na ovu oblast. Među aktivnostima koje će biti sprovedene su i pružanje podrške pri osnivanju laboratorija – centara za zaštitu životne sredine i održavanje kurseva svim zainteresovanima.

U sklopu svoje strateške orijentacije da podržava naučne, obrazovne i kulturne inicijative od šireg društvenog značaja, MITECO je prepoznao potencijal projekta „Saradnja privatnog i javnog sektora radi reformi nastavnog programa u oblasti upravljanja otpadom“, čije će predviđene aktivnosti realizovati u saradnji sa Beogradskom politehnikom do oktobra 2018. godine, do kada traje sam projekat.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija