Stokholmska konvencija o POPs hemikalijama

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Organizacijom UN za industrijski razvoj (UNIDO) realizovalo je projekat „Ažuriranje Nacionalnog implementacionog plana za sprovođenje Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs)" koji se finansira od strane Globalnog fonda za životnu sredinu.

 

U reviziji ovog plana, prvobitno usvojenog 2009. godine, pokazano je da su se u Srbiji najmanje realizovale aktivnosti koje se tiču razvoja tehničke strukture za rešavanje problema otpada, naročito opasnog, kao i problema identifikacije i remedijacije kontaminiranih lokacija. To se posebno odnosi na akcione planove broj 3 za PCB i broj 7 za remedijaciju. Kompanija Miteco je jedna od kompanija koja je prepoznala taj nedostatak, zbog čega već 15 godina razvija svoju infrastrukturu i stiče iskustvo u uklanjanju i dekontaminaciji uređaja koji sadrže PCB.

Takođe, u svom radu, kompanija je uvela i primenjuje nove postupke remedijacije zagađenih lokacija, putem termalne desorpcije takve zemlje, a zatim zatrpavanjem površina novom zemljom, uz obavezno odvajanje biomembranom, kako bi se sprečilo prodiranje PCB supstanci putem podzemnih voda.

Prepoznajući važnost u adekvatnom eliminisanju dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci, kompanija Miteco je kao svoj dugoročni cilj postavila oformljavanje i uvođenje PCB jedinice. U vezi sa tim je i podnet zahtev UNIDO kancelariji za podršku u formiranju PCB pogona koji bi bio referentna tehnička instalacija za zbrinjavanje i dekontaminaciju ove vrste POPs hemikalije.

Stokholmska konvencija o POPs hemikalijama, stupila je na snagu 2004. godine, kao odgovor međunarodne zajednice za sistemsko globalno rešenje problema POPs hemikalija. Srbija je ovoj konvenciji pristupila 2009. godine, kada je usvojen i Nacionalni plan za njeno sprovođenje. Uvođenjem novih jedanaest hemikalija u proteklim godinama, Srbija je bila u obavezi da ažurira plan, što je ovim projektom i urađeno.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija