Zakon o zaštiti životne sredine

Novi Zakon o zaštiti životne sredine će uskoro biti usvojen, a njime se predviđa osnivanje Zelenog fonda, unapređenje sistema za otpadne vode i poboljšanje kontrole zagađenja.

Nakon održanih javnih rasprava o nacrtima tri zakona iz oblasti životne sredine, posebnu pažnju javnosti su privukle odredbe koje će se naći u novom Zakonu o zaštiti životne sredine. Veliki broj zainteresovanih strana je iznelo svoje primedbe i predloge, a stekao se utisak da će izmene i dopune ovog zakona doneti tri ključna benefita za građane, kompanije i uopšte srpsku privredu.

Osnivanje Zelenog fonda

Novi zakon će, na prvom mestu, omogućiti ponovno osnivanje Zelenog fonda i, jednako važno, jasno definisati pravila korišćenja sredstava iz ovog fonda. Preko fonda će se finansirati i sprovoditi programi, projekti i druge aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine. Značaj ovog fonda će biti u usmeravanju sredstava koja će se ostvarivati po principu "zagađivač plaća'' u kofinansiranje značajnih infrastrukturnih projekata za zaštitu životne sredine, i to u prvom redu projekata upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Poboljšanje upravljanja otpadnim vodama

Novim odredbama se poboljšava i sistem za upravljanje otpadnim vodama i ispuštanjem istih u recipijent ili javnu kanalizaciju. Tako se u zakonu navodi da se mulj - nastao u procesu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda - mora tretirati, odlagati i koristiti na način da se ne ugrozi životna sredina i zdravlje ljudi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita voda od zagađivanja.

Poboljšanje kontrole zagađenja

Kao treća dobra strana novog zakona, izdvaja se poboljšana kontrola zagađenja, pa se tako navodi da će svako pravno i fizičko lice koje degradira životnu sredinu biti dužno da izvrši sanaciju i remedijaciju iste, u skladu sa projektom sanacije i remedijacije. Takođe, predviđa se i mogućnost vršenja remedijacije od strane ministarstva na račun zagađivača, ukoliko on sam ne preuzme potrebne korake.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona je da se u skladu sa načelom održivog razvoja, obezbedi zaštita životne sredine, prirodnih resursa i zdravlja ljudi, a nakon održanih rasprava, očekuje se da sve konstruktivne primedbe budu prihvaćene i unete u novi tekst zakona.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija