Učesnici Miteco panela na ISWA 2016

Kako bi uskladila svoje standarde sa evropskim, jedan od uslova koji će Srbija morati da ispuni je da uvede kružnu ekonomiju u proces same proizvodnje, odnosno koristi otpad kao resurs u industriji – poručili učesnici panela „Novo poglavlje u upravljanju opasnim otpadom u Srbiji“ u Novom Sadu.

 

Kako bi se to postiglo, neophodno je povećati stepen reciklaže, rešiti problem opasnog i istorijskog otpada i omogućiti saradnju javnog i privatnog sektora u cilju kreiranja povoljnog poslovnog ambijenta za nove investitore, zaključak je panela, koji je održan u organizaciji kompanije Miteco i ISWA Svetskog kongresa 2016.

Govoreći o aktuelnoj reviziji zakondavstva EU u oblasti upravljanja otpadom, istaknuto je da globalni izazov u današnjoj industriji predstavlja postizanje održivog razvoja uz korišćenje resursa na ekološki prihvatljiv način.

Prema rečima predstavnika Evropske federacije za upravljanje otpadom „FEAD“ Petera Hodečeka, da bi se to ostvarilo, potrebno je unaprediti tržište otpada, čime bi se olakšalo dostizanje punog potencijala ovog sektora.

„Efikasnim funkcionisanjem tržišta otpada u EU sačuvalo bi se 72 milijardi evra godišnje (zahvaljujući punoj implementaciji zakonodavstva EU), godišnji promet od upravljanja otpadom i reciklažnog sektora u EU bi se povećao na 42 milijarde evra i stvorili bi se uslovi za kreiranje više od 400.000 radnih mesta na evropskom tržištu i to do 2020. godine“, rekao je Hodeček.

Predsedavajući ISWA Radne grupe za opasan otpad Jean-Paul Leglise govorio je o aktivnostima na pripremi priručnika za upravljanje opasnim otpadom, koji se realizuje u saradnji sa UNEP-om i UNIDO-om.

„Ovo će biti prvi priručnik tog tipa, interaktivan i dostupan onlajn, sa idejom da se sve zainteresovane strane uključe u ovaj proces sa svojim komentarima i sugestijama, a u cilju unapređenja prakse upravljanja opasnim otpadom i kreiranja priručnika koji će naći široku primenu u industriji“, naveo je Leglise.
Profesor na Univerzitetu prirodnih resursa i primenjenih nauka u Beču, Stefan Salhofer govorio je o ulozi proizvođača, uvoznika i trgovaca u oblasti upravljanja elektronskim otpadom, kao i o perspektivama reciklažne industrije za svaku zemlju. „Reciklaža elektronskog otpada nije samo pitanje zaštite životne sredine, već je to i važno ekonomsko pitanje, jer ova oblast otvara mogućnosti za nova radna mesta i doprinosi privrednom razvoju, zbog čega je kvalitetan reciklažni sistem potreban svakoj zemlji“, istakao je Salhofer.

Panelisti su naveli i da je ponovna upotreba već korišćenih materijala od ključne važnosti za obezbeđivanje resursa za industrijske objekte, a da nova Uredba propisuje da se pepeo, kao građevinski materijal, može korisiti za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata, zahvaljujući čemu se doprinosi održivosti čitavog sistema.

„Na taj način, višestruki značaj pepela kao sekundarne sirovine se gleda u njegovoj upotrebi u komercijalne svrhe, u smanjenju zagađenja i poboljšanju kvaliteta životne sredine“, rekao je direktor za proizvodnju energije JP EPS, ogranak "TEKO Kostolac", Nenad Marković.

Pored uvođenja kružne ekonomije, zemlje u tranziciji imaju problem sa istorijskim otpadom i istorijskim zagađenjem što dokazuje i količina od 100.000 tona istorijskog zagađenja koje postoji u Srbiji. Zbog toga će oblast upravljanja otpadom zahtevati integrisan pristup svih učesnika u oblasti zaštite životne sredine, a cilj ovog panela je bio da pruži osnovu za ispunjenje propisanih rokova i unapređenje sistema za upravljanje opasnim otpadom u našoj zemlji.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija