Miteco forum, atmosfera sa izlaganja

IV Međunarodni Miteco Forum "Budućnost Vas pita?" u prisustvu više od 200 posetilaca uspešno je završen. Na Forumu su organizovana dva panela na kojima su pokrenuta brojna pitanja i dati adekvatni odgovori: Klimatske promene i upravljanje otpadom i Industrijalizacija.

 

 

Prvi panel moderirao je prof. dr Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu. Učesnici su bili Doc. dr Vladimir Đurđević, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Željko Pantelić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, mr Dušan Stokić, Privredna komora Srbije, prof. dr Goran Vujić, SeSWA.

Reformisanje sistema finansiranja

Panelisti su istakli da je neophodno reformisanje sistema finansiranja u sistemu upravljanja otpadom, osnivanjem odgovarajućeg Fonda, kao i dalja reforma propisa, posebno u delu tretmana otpada i faze kada otpad prestaje da bude otpad i postaje proizvod. Takođe potrebno je analizirati postojeće dozvole za upravljanje otpadom, obaviti restruktuiranje i konsolidaciju JKP kroz nove oblike saradnje.

Istorijski otpad strateško pitanje

Učesnici panela istakli su da analiza stanja u oblasti upravljanja otpadom pokazuje sledeće: istorijski otpad predstavlja strateško pitanje u ovoj oblasti te da postojeća preduzeća u stečaju i restrukturiranju nisu u mogućnosti da reše svoj problem.

Sistemski rešiti pitanja industrijskog otpada

Panelisti su istakli da je neophodno sistemski rešiti pitanja industrijskog/opasnog otpada izgradnjom odgovarajućih kapaciteta za tretman uz znatno uvećano učešće javnosti prilikom izbora lokacije, tehničkih rešenja i drugih pitanja od značaja.

Neophodno je uključiti korišćenje pojedinih vrsta industrijskog otpada, a posebno iz sektora termoenergetike, u industriju građevinarstva.

Takođe je neophodno pojačati sistem kontrole i nadzora jačanjem inspekcijskih službi, ukidanjem sive ekonomije i nelojalne konkurencije.
Ono što je takođe veoma važno je razvijanje ekološke svesti unapređivanjem porodičnog i školskog obrazovanja, ali i uključivanje domaćih naučno-istraživačkih organizacija i projekata u oblasti upravljanja otpadom.

Neophodno veće ulaganje u sistem prevencije i nove metode

Javna-komunalna preduzeća nemaju dovoljnu tehničku i organizacionu spremnost na reagovanje u vanrednim situacijama kao što su poplave, jedan je od zaključaka ovog panela.

Istaknuto je da se ogroman broj divljih deponija veoma sporo smanjuje, s obzirom da se u većini slučajeva i posle čišćenja lokacije, otpad ponovo baca na njih.

Da bi sistem upravljanja otpadom prestao da bude teorijski pojam i postao praksa, neophodno je veće ulaganje u sistem prevencije, nove metode (ekodizajn i sl.) i standard. Potrebno je organizovati tržišta otpadom na način koji će omogućiti legalne tokove otpada i sprečiti ilegalnu trgovinu i promet.

Klimatske promene u EU

Deo rasprave ticao se i dešavanja u svetu i EU. Tom prilikom istaknute su i procene da zagrevanje od 2 stepena u odnosu na period pre industrijalizacije može da nanese gubitke i do 2% od svetskih godišnjih prihoda. Istaknuto je da je i Energetska politika EU 20/20/20 dopunjena novim planom: „Energetski i klimatski ciljevi do 2030." – smanjenje emisije CO2 za 40% i udeo od 27% energije iz obnovljivih izvora. Ekonomske implikacije sprovođenja ove politike biće smanjenje evropskog BDP i do 0,45%.

Preneti su i neki od zaključaka sa IPCC iz Jokahome 2014. i istaknuto je da bi negativan uticaj na BDP mogao da se ograničiti ako bi se naknade za emisije primenjivale u celoj privredi, a istovremeno smanjivali nameti na rad. Procenjuje se da je za usporavanje i prilagođavanje klimatskim promenama potrebno najmanje 20% budžeta EU za period 2014-2020. Istovremeno, veliki potencijal razvoja "zelenih" radnih mesta u proizvodnji energije, energetskoj efikasnosti, upravljanju otpadom i dr. uz primenu pomenutih mera, može dovesti do povećanja BDP za 1% i generisanja oko 2 miliona "zelenih" poslova do 2030. godine.

Industrijalizacija i cirkularna ekonomija šansa za razvoj

Drugi panel moderirala je prof. dr Ana Trbović,, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, dok su na njemu učestvovali Peter Hodecek, Ekspert FEAD, prof dr. Anđelka Mihajlov, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, Adele Paris, IFC i Sunčica Vještica, Tarkett d.o.o.
Istaknuto je da Evropska industrija danas teži za postizanjem održivog rasta na način koji je efikasan za resurse i zdrav za životnu sredinu. Osnova je da se omogući da ekonomija bude cirkularnija, što znači da otpad treba da se smanji, ponovo koristi ili reciklira u nove proizvode ili da se koristi za proizvodnju energije.

Istaknuto je da je Evropska komisija tokom jula 2014. godine predložila da se revidira EU legislativa koja se odnosi na otpad. Tom prilikom su postavljeni ambiciozni dugoročni ciljevi koji se odnose na period do 2025. i 2030. godine. Istaknuta je važnost daljeg unapređenja reciklaže, smanjenja broja deponija, zaključeno je da su industrija otpada i resursa kritične oblasti za obezbeđenje sekundarnih sirovina za Evropsku industriju, stimulisanje investicija privatnog sektora u infrastrukturu menadžmenta sirovinama, kao i važnost ove oblasti za kreiranje održivog ekonomskog rasta i novih radnih mesta, a sve u cilju podsticanja cirkularne ekonomije.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija