Kompanija Miteco je učestvovala na završnom seminaru projekta „Ažuriranje Nacionalnog implementacionog plana za sprovođenje Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs)“.

 

 

POPs hemikalije (Persistent Organic Pollutants) predstavljaju dugotrajne organske zagađujuće supstance odnosno organska jedinjenja koja su toksična po ljude i ostali živi svet, bioakumulativna i perzistentna u životnoj sredini.

Učesnici seminara bili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i zamenik ministra Aleksandar Vesić, Sonja Roglić, načelnik Odeljenja za hemikalije, Dr Hristina Stevanović Čarapina, UNIDO nacionalni koordinator projekta, ako i ostali stručnjaci za primenu Stokholmske konvencije.

Cilj ovog projekta je da se ažuriraju inventari starih POPs hemikalija i pesticida i izrade inventari novih POPs hemikalija od strane nacionalnih konsultanata koji će biti angažovani od strane UNIDO, na osnovu kojih će se sačiniti nacionalni izveštaji o POPs hemikalijama koji će biti podneti Sekretarijatu Stokholmske konvencije od strane Republike Srbije. Takođe, značajna komponenta ovog projekta je i podizanje svesti svih ciljnih grupa o rizicima izloženosti POPs i merama za smanjenje ovog rizika, koje će se detaljnije definisati u Planu komunikacije i podizanja svesti o POPs hemikalijama.

Ovaj projekat realizuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Organizacijom UN za industrijski razvoj (UNIDO), a finansira se od strane Globalnog fonda za životnu sredinu.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija