Povodom Rešenja Ministarstva zaštite životne sredine, kojim se oduzima dozvola za skladištenje neopasnog i opasnog otpada kompaniji Miteco Kneževac, kompanija bi želela da izjavi sledeće:

Miteco Kneževac je kompanija sa dugom tradicijom poslovanja u oblasti upravljanja opasnim i industrijskim otpadom. Svoje poslovanje obavlja odgovorno u skladu sa svim relevantnim zakonima i u skladu sa izdatim dozvolama o skladištenju neopasnog i opasnog otpada izdatih od strane relevantnog Ministarstva.

Inspekcija koja je izašla na teren, utvrdila je navodno prekoračenje kapaciteta skladištenog otpada na osnovu podataka dobijenih sa portala Nacionalnog registra izvora zagađivača (obrazac DEO6) od strane Agencije za zaštitu životne sredine, a ne na osnovu činjeničnog stanja sa terena. Kompanija Miteco Kneževac odgovorno tvrdi, da nije došlo do prekoračenja dozvoljenih kapaciteta za skladištenje, o čemu sve zainteresovane strane mogu da se informišu merenjem tih količina na licu mesta, kao i kroz uvid u Dokumenta o kretanju otpada i lager liste, već da je reč o tehničkoj grešci napravljenoj na portalu Agencije za zaštitu životne sredine prilikom unosa podataka.

Kompanija Miteco Kneževac je dostavila primedbu na zapisnik inspektora br. 920-480-501-275/2020-07 od 11.12.2020. u kojem se navodi objašnjenje za neadekvatno utvrđene stavke koje joj se stavljaju na teret, ali isti nije uzet u razmatranje.

Protiv Rešenja o oduzimanju dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada kompanija Miteco Kneževac će pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija